Mastodon

Regulamin wystawy „Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery”

 1. Wystawa „Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery” (zwana dalej Wystawą) organizowana jest przez Fundację Gry i Komputery Minionej Ery z siedzibą pl. Orląt Lwowskich 20A 53-605 Wrocław (zwana dalej Fundacją).
 2. Wstęp na wystawę mają osoby posiadające ważny bilet.
 3. Goście Wystawy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich komputerów, konsol i innych urządzeń udostępnionych do samodzielnego korzystania – tzn uruchomionych przez obsługę.
 4. Zabronione jest:
  • samodzielne uruchamianie urządzeń, które są wyłączone,
  • samodzielna wymiana nośników oprogramowania (dyskietek, cartridgy) w udostępnionych urządzeniach
  • odłączanie  urządzeń lub ich peryferiów lub podłączanie własnych urządzeń.
  • Uzyskiwanie dostępu do urządzeń i innych eksponatów fizycznie oddzielonych od gości (np. umieszczonych w oszklonych gablotach) lub prowadzenie prób jego uzyskania.
 5. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia użytkowanego urządzenia, gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego obsłudze wystawy.
 6. Goście nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń wynikających z ich normalnego użytkowania – np. zaprzestanie działania kontrolera podczas grania.
 7. Goście ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń wynikające z ich użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – np. uderzanie, upuszczenie z wysokości, wyrwanie kabla, inne uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedzialność polega na zwrocie kosztu zakupu tego samego lub podobnego urządzenia w zbliżonym stanie, wg średniej ceny z powszechnie dostępnych portali aukcyjnych. Za uszkodzenia spowodowane przez dzieci przebywające pod opieką dorosłych, odpowiedzialność ponosi opiekun.
 8. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Wystawy wyłącznie pod opieką dorosłych.
 9. Prosimy o korzystanie z Wystawy w kulturalny sposób, mając na uwadze potrzeby także innych gości. W wypadku długiego korzystania przez jednego gościa z jednego urządzenia i obecności innych gości oczekujących na grę, gość zobowiązany jest do zmiany wykorzystywanego urządzenia po wskazaniu tego przez obsługę.
 10. Zabroniony jest wstęp na Wystawę w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem innych środków odurzających. Obsługa może wyprosić z wystawy, bez prawa zwrotu kosztu biletu, osoby których zachowanie wskazuje na taki stan.
 11. Zabronione jest spożywanie potraw i napojów podczas korzystania z udostępnionych urządzeń. Goście zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku niezastosowania się do tego wymogu (np odkupienia uszkodzonego sprzętu).
 12. Goście zobowiązani są do opuszczenia Wystawy przed upływem godzin otwarcia wystawy w danym dniu.
 13. Udział w zwiedzaniu Wystawy równoznaczny jest ze zgodą na rozpowszechnianie swojego wizerunku, jako jej gościa w materiałach związanych z Muzeum w formie zdjęć i materiałów filmowych. W przypadku, gdy odwiedzający nie chce udzielić takiej zgody, proszony jest o poinformowanie o tym obsługi Muzeum.
 14. W Muzeum dozwolone jest używanie aparatów fotograficznych i kamer oraz publikowanie wykonanych z ich pomocą materiałów. Opublikowane materiały muszą zawierać informację o miejscu rejestracji lub posiadać odpowiedni podpis.
 15. Wszelkie uwagi, propozycje lub zastrzeżenia do funkcjonowania Wystawy, należy zgłaszać osobiście przedstawicielom Wystawy w miejscu jej funkcjonowania, pisemnie na adres siedziby Fundacji lub e-mailowo na adres [email protected]